Onze service

Hypocasso is een onafhankelijke hypotheekservicer met een aanzienlijk track record als het gaat om special servicing. Binnen dit vakgebied  heeft Hypocasso de hoogste rating van Nederland en behoort daarmee tot de Europese top.

 

Wij beseffen ons dat het succes van bijzonder beheer activiteiten ligt in de kwaliteit van de medewerkers, meer nog dan in de gehanteerde processen en gebruikte systemen. Daarom stellen we hoge eisen in het aannamebeleid van onze medewerkers (minimaal MBO+ niveau en enkele jaren ervaring in Credit Management) en investeren we aanzienlijk meer dan het gemiddelde in opleidingen, communicatie technieken, permanente educatie en persoonlijke ontwikkeling.

 

Binnen Hypocasso zijn er diverse afdelingen die samenwerken om voor uw organisatie het maximaal haalbare resultaat te realiseren. Hieronder staan de afdelingen beschreven waar een dossier in de verschillende fasen van achterstand behandeld wordt. 


Early

Op het moment dat een achterstand ontstaat, stroomt een dossier hier in.

Het Early Collections traject richt zich op het zo snel mogelijk contact zoeken met de klant na het ontstaan van een achterstand. In de meeste gevallen start onze behandeling van het dossier enkele dagen na het ontstaan van een achterstand. Wij zullen dan brieven sturen uit naam van uw organisatie. Daarnaast zullen onze medewerkers alles eraan doen om de hypotheekhouder(s) te spreken. Er wordt gebeld naar zowel vaste als mobiele telefoonnummers. Daarnaast kan er een sms en/of e-mail worden gestuurd. Aangezien wij van mening zijn dat de grootste kans op herstel zich bevindt binnen het Early traject, zit hier een omvangrijk team dat is getraind op het verwerken van veel dossiers om tot een zo groot mogelijk bereik te komen.


Zodra wij in contact komen met de klant, wordt er een korte inventarisatie uitgevoerd. Hierin wordt als eerste gevraagd naar de reden van het ontstaan van de achterstand. Daarnaast worden er vragen gesteld die gaan over de mogelijkheid tot het inlopen van de achterstand, alsmede de betaalbaarheid van de lening in de toekomst. Tenslotte wordt er kritisch gekeken naar het betaalgedrag van de klant in het verleden. Na deze inventarisatie wordt de conclusie getrokken of er een betalingsregeling kan worden gemaakt of dat er sprake is van een bepaalde procesversneller. Afhankelijk van uw wensen wordt er dan bepaald wat er zal gebeuren. Wellicht hebt u als hypotheekverstrekker zelf hulpmiddelen om de klant tegemoet te komen in de maandelijkse hypotheeklasten. Dit zijn allemaal zaken die besproken kunnen worden om tot het juiste servicepakket te komen.

» Lees meer...

Late

Binnen het traject van Late Collections wordt structureel herstel van de achterstand nagestreefd. Hierbij hebben de dossierbehandelaars van Hypocasso nauw contact met de klant. De persoonlijke en financiële situatie van de klant brengen wij zorgvuldig in kaart. Op basis van een analyse op de inkomsten en uitgaven van de klant proberen wij een betaalregeling met de klant te treffen die voor alle partijen acceptabel is.  Onze medewerkers zijn opgeleid om samen met de klant de mogelijkheden tot het inlopen van de achterstand te onderzoeken. Intern hebben wij middelen als debiteurenbezoek en budgetcoaching tot onze beschikking, die wij kunnen inzetten als de situatie hierom vraagt.


De medewerker van Hypocasso maakt in het Late Collections traject voortdurend de afweging of er nog een realistisch uitzicht is op herstel.

Hypocasso vindt het belangrijk dat haar medewerkers tijd steken in situationele behandeling van de dossiers. Hierom zorgen wij ervoor dat de caseload per medewerker beperkt blijft, zodat er voldoende tijd is om met de klant en andere betrokkenen te communiceren.

 

Ondanks dat de focus van onze medewerkers gericht is op herstel, kan het ook zijn dat er geen oplossing is voor de financiële problemen waarin de klant zich bevindt. In dit geval spreken we met de klant over mogelijke verkoop van de woning. Hypocasso onderscheidt zich door eerlijke en transparante communicatie, waarbij we de klant begeleiden in dit traject en op de hoogte brengen van de gevolgen van gemaakte keuzes in dit proces.

 

Als we met de klant overeenkomen dat verkoop van het onderpand onder de gegeven omstandigheden de beste optie is, proberen wij in alle gevallen een volmacht te krijgen voor de verkoop van de woning. Hierbij wenden onze gespecialiseerde medewerkers hun expertise aan om een zo optimaal mogelijke verkoopopbrengst te realiseren.

» Lees meer...

Verliesbeperking

Wanneer blijkt dat er een structureel betalingsprobleem is en we samen met de klant constateren dat verkoop van het onderpand de enige logische vervolgstap is, neemt team Verliesbeperking het dossier in behandeling. Binnen dit team doen de behandelaren alles wat binnen hun macht ligt om een verkoop tot stand te brengen. Doel hierbij is een eventueel verlies zoveel mogelijk te beperken. Mocht (onderhandse) verkoop van de woning geen optie zijn, dan gaan wij in het uiterste geval over tot veiling van de woning.


Zoals eerder genoemd, werkt Hypocasso bij verkoop van de woning met een verkoopvolmacht. In dergelijke gevallen zoeken wij contact met een NVM makelaar, die actief is in de regio waar de woning staat. Deze vragen wij een passende verkoopstrategie op te stellen met daarin een advies over de prijs en doorlooptijd van de verkoop. Deze verkoopstrategie wordt inhoudelijk beoordeeld door onze inhoudelijk specialisten. De medewerkers van team Verliesbeperking zijn afkomstig uit diverse vakgebieden, zoals makelaardij en notariaat.

 

In samenspraak met de hypotheekverstrekker realiseren wij een zo hoog mogelijke opbrengt in een zo kort mogelijke tijd. Uiteraard nemen wij hierbij de oplopende achterstand in acht. Onze strategie is erop gericht om het verlies bij verkoop zoveel mogelijk te minimaliseren.

 

Wanneer medewerking vanuit de klant uitblijft, of het is voor ons of een evt. ingeschakelde deurwaarder niet mogelijk om de klant te traceren, dan blijft er geen andere mogelijkheid over dan het opstarten van een executieveiling. Hierbij benadert Hypocasso een notaris in de regio met het verzoek een veiling op te starten. De woning wordt hierbij openbaar verkocht.

 

Er kan ook sprake zijn van een keuze voor een executietraject als er sprake is van huurders die het onderpand niet willen verlaten, of een situatie waarin het onderpand in een dusdanig slechte staat verkeerd dat opknappen niet rendabel is.

 

In geval van veiling zal de opbrengst minimaal zijn. Wij zien dit dan ook als laatste redmiddel en doen er alles aan om veiling te voorkomen.

» Lees meer...

Restschulden

Op het moment dat de opbrengst van een verkoop onvoldoende is om de hypotheek af te lossen, ontstaat er een restschuld. Dit gebeurt alleen als er geen, of onvoldoende, dekking was van Nationale Hypotheek Garantie, en als er geen gekoppelde polis was waaruit waarde vrijkomt. Er wordt dan een restschuldenrekening geopend.


Onze medewerkers zullen voor u proberen om in samenspraak met de klant de restschuld volledig in te lopen. Of hierin succes wordt behaald, hangt altijd af van de hoogte van de openstaande vordering. In sommige gevallen is er eenvoudig een betalingsregeling met de klant te treffen. In andere gevallen is er inmiddels geen contact meer met de klant en zijn wij genoodzaakt om andere maatregelen te treffen. Hierbij bestaat de optie om het dossier uit handen te geven aan de deurwaarder en deze de verhaalsmogelijkheden te laten onderzoeken. Ook hier geldt dat deze maatregelen altijd afhankelijk zijn van de hoogte van de openstaande vordering, in combinatie met de situatie waar de klant zich in bevindt.

 

De behandeling van de restschuld hangt ook af van het voortraject. In sommige gevallen is een dossier bij Hypocasso in behandeling gekomen bij 1 maand achterstand. Vervolgens is het gehele traject van team Early tot team Verliesbeperking doorlopen. In andere gevallen kan het zijn dat een klant nooit een betalingsachterstand heeft gehad, maar bij verkoop van de woning wordt geconfronteerd met een tekort. Ook in deze gevallen zoeken onze medewerkers naar een passende oplossing.

 

De medewerkers van Hypocasso leveren maatwerk en snijden dit toe op de situatie van de klant. Zoals beschreven hangt dit af van meerdere factoren, waarbij zij alle mogelijke opties in overweging zullen nemen om tot een zo optimaal mogelijke behandeling te komen.

» Lees meer...


Neem contact op